Begeleiding

Ons Aanbod

Het kan iedereen overkomen: op een bepaald moment word je geconfronteerd met onoverzichtelijke situaties. Zo’n periode dat het helemaal niet wil lukken. Lichamelijke, psychische en/of sociale problemen groeien boven het hoofd. Als hulp uit eigen omgeving niet voldoende verlichting kan bieden, is het een geruststellende gedachte dat AZOMA met gespecialiseerde begeleiding kan inspringen. U kunt dus altijd rekenen op professionele, gekwalificeerde en deskundige zorg.

Ambulante begeleiding

AZOMA biedt zowel behandeling (therapie) als individuele, pedagogische hulpverlening als psychosociale – en transculturele hulpverlening. In het hulpverleningsproces wordt toegewerkt naar de realisatie en de haalbaarheid van de gestelde doelen. Bij het behandelproces wordt rekening gehouden met de  wensen en behoeften, culturele achtergrond  en specifieke hulpvraag van de cliënt om zo de hulp zoveel mogelijk op maat te bieden.

AZOMA gaat er vanuit dat de cliënt naar vermogen actief deelneemt in het hulpverleningsproces. Hierbij nieuwe inzichten verwerft, mogelijkheden creëert en beperkingen leert herkennen om zijn probleemoplossend vermogen te vergroten. De nadruk zal gelegd worden op empowerment en de cliënt bewust te maken van zijn sterke kanten en deze verder te ontplooien. De hulpverlening is gericht op het verminderen of opheffen van de problemen. Door het aanleren van nieuw gedrag en (sociale) vaardigheden worden verbeteringen in het persoonlijk functioneren bereikt.

De cliëntcontacten vinden zowel op het kantoor als op de locatie (huisbezoeken) plaats. De cliëntcontacten zijn structureel (wekelijks), zodra de draagkracht van de cliënt is versterkt en er een stabiliteit is bereikt worden de contacten afgebouwd. Waar nodig wordt nazorg geboden. De duur van de hulpverlening is afhankelijk van de hulpvraag, dit varieert van 6 maanden tot een jaar. In sommige gevallen wordt de  indicatie verlengd.

Gespecialiseerde begeleiding

Wij bieden tevens gespecialiseerde (ambulante) begeleiding (psy) op alle leefgebieden voor (jong)volwassenen. De functie gespecialiseerde begeleiding omvat meervoudige complexe zorg- en hulpvragen, waarbij sprake is van complexiteit bij de cliënt en diens systeem. Hierbij kunt men denken aan zorgvragen met een dubbele grondslag, meerdere diagnoses naast elkaar gesteld (co morbiditeit), bijvoorbeeld naast LVB ook gedragsproblematiek.  AZOMA ontzorgt en regelt adequaat en doelgericht zorg op maat in de eigen woon- en leefomgeving, zoals bijvoorbeeld thuis of op school, op de dagbesteding.

Deze begeleiding kan om een drietal redenen worden ingezet:

 1. Preventief: om op een laagdrempelige manier aan doelen te werken en daarmee mogelijk een behandeltraject of opname te voorkomen;
 2. Naast een behandeling ambulant of binnen deeltijd: om de doelen waaraan binnen de behandeling wordt gewerkt in te slijten toe te passen;
 3. Na afloop van een behandeltraject: om de doelen waaraan binnen de behandeling is gewerkt vast te houden en toe te passen.

In de gespecialiseerde begeleiding wordt gewerkt met doelen. Deze doelen zijn erop gericht te oefenen met vaardigheden en gedrag die de cliënt direct kan toepassen en die hem / haar helpen om beter om te gaan met zijn of haar problematiek. Te denken valt bijvoorbeeld aan doelen gericht op: Leren plannen en organiseren; Structuur brengen in de dag; Sociale vaardigheden; Zelfvertrouwen; Zelfstandigheid; Psycho-educatie; Omgaan met de gestelde diagnose.

AZOMA hanteert geen wachtlijst omdat wij vinden dat we snel en adequaat aan de vraag van onze cliënten moeten kunnen voldoen. Wij bieden een breed zorgaanbod op maat. Tijdens alle begeleidingsmomenten staan de persoonlijke leerdoelen van de cliënt centraal. Ons team welke bestaat uit o.a. een Gedragswetenschapper en Behandelcoördinator bewaakt samen met de ambulant begeleider het zorgproces. Hierdoor blijft de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd en kan er snel ingespeeld worden op veranderende zorgvragen.

Pedagogische gezinsbegeleiding

Deze vorm van begeleiding is gericht op het kind en het gezin met een ontwikkelingsachterstand waar sprake kan zijn van een verstandelijke beperking. Het gezin krijgt in de thuissituatie begeleiding bij opvoedingshulpvragen of hoe zij met de gedragsproblemen van hun kinderen anders leren omgaan. De pedagogische begeleiding richt zich tijdens de begeleiding zowel op de competenties en vaardigheden van de kinderen als die van de ouders. Aan de hand van een participerende observatie en begeleidingsplan wordt procesmatig en methodisch aan vooraf gestelde doelen gewerkt ter verbetering van het functioneren.

Ouders met een licht verstandelijke beperking worden vanuit de methodiek praktisch pedagogisch gezinsbenadering (PPG) in combi met transculturele hulpverlening begeleid. Deze ouders worden ondersteund bij hun opvoedvaardigheden. Naast de opvoedingshulpvragen wordt er ook gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen van de ouders om zo hun persoonlijk functioneren te versterken (empoweren).

AZOMA Sport Zorgt
Pedagogische begeleiding met een sportvisie

Sommige LVB cliënten met psychosociale en/of gedragsproblemen bereik je niet met praten of rollenspelen. Maar wel met sport en bewegen. Doen en ervaren, in plaats van (langdurig) reflecteren en in gesprek gaan. Dat is de gedachte achter het traject “AZOMA Sport Zorgt” , een nieuwe vorm van hulpverlening en sport voor LVB clienten met gedragsproblemen. “AZOMA Sport Zorgt” sluit naar verwachting beter aan bij deze doeners dan gebruikelijke vormen van hulpverlening. Het traject “AZOMA Sport Zorgt” maakt o.a. gebruik van theorieën en oefeningen uit de psychomotorische therapie.

Bij de inzet van  “AZOMA Sport Zorgt” wordt aandacht gevraagd voor:

 • Gezondheidsbevordering;
 • Preventie, ter voorkoming uitval kwetsbare clienten en re-integreren van risico cliënten (jongeren) in de maatschappij;
 • Overdracht van waarden en normen;
 • Bevorderen van respect en tolerantie;
 • Aanleren van sociale vaardigheden, samenwerken en teamspirit;
 • Trainen in zelfvertrouwen, weerbaarheid (assertiviteit), ‘empowerment’;
 • Omgaan met regels;
 • Aanleren van regelmaat en discipline;
 • Bevorderen van zelfbeheersing en agressieregulering.

Cliënt aanmelden? 

AZOMA

AZOMA is een interculturele zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

       Zorg Thuis NL

Kwaliteit ISO 9001

Erkend Leerbedrijf